อยากทำบุญไม่ต้องไปไหนไกล เรามีวิธีง่ายๆมาบอก

การจะได้โชคลาภวาสนาจำเป็นจะต้องใช้บุญของเราเป็นเชื้อเพลิง เมื่อเราใช้บุญไปเยอะก็ต้องทำบุญ เพื่อเป็นการเพิ่มบุญใหม่ไม่ให้หมดไป คนที่เล่นคาสิโนออนไลน์ยิ่งต้องปฏิบัติในข้อนี้ให้เคร่งครัด เพราะอาจจะพึ่งพาโชครหัสในการเล่นคาสิโนออนไลน์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ บอกมันเติมพลังบุญเพื่อจะได้จะเรียกโชคลาภให้เข้ามาสู่เรา ด้วย บุญกิริยาวัตถุ 10 หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ซึ่งก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยเพิ่มบุญสามารถทำได้ดังนี้

1.การให้ทาน ช่วยขจัดความเห็นแก่ตัว ไม่ยึดติดกับวัตถุ และรู้จักการแบ่งปัน ให้สิ่งของที่เราให้ไปนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

2.รักษาศีล เป็นการฝึกที่จะละเว้นในการทำสิ่งไม่ดี ที่สำคัญเลยคือการไม่ไปเบียดเบียนใคร รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ผู้อื่น

3.เจริญภาวนา พัฒนาจิตใจ และปัญญา ให้เกิดความรู้สึกสงบ รู้จักการตัดกิเลส เห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่โลภเมื่อเล่นคาสิโนออนไลน์ ช่วยให้มีสติ

4.อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิด และการแสดงออก ต่อบุคคล และสังคมที่ต่างกัน

5.ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง สละแรงกาย แรงใจเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้รับ

6.เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการลงมือทำ แสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อนี้ก็รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

7.ยอมรับ และยินดีในการทำความดี ยินดี ชื่นชม หรืออนุโมทนาบุญไปกับผู้อื่น หากเราเห็นว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นถูกต้อง โดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร

8.ฟังธรรม ฟังเทศนา หรือการฟังธรรมะ ให้สิ่งที่เราได้รับฟังมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเอง และการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต

9.แสดงธรรม ให้ข้อคิดดีๆ กับผู้อื่น เปรียบเสมือนเป็นการสร้างบุญโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ดี

10.ทำความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม ไม่ถือทิฐิ ไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อื่น แก้ไขความคิด ความเข้าใจให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม คิดดี คิดชอบ

มาทำบุญแล้วอย่าลืมสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับสิ่งมีชีวิต เธอเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มบุญแถมยังช่วยให้เรามีความสบายใจ การแผ่เมตตาเพียงช่วยให้เราสามารถมองเห็นถึงเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วย หากทำได้ไม่ครบทั้ง 10 ข้อก็สามารถเลือกทำได้ตามที่สะดวก แต่ต้องไม่ลืมการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ